LEV lokaal BV heeft als postadres Lijnbaan 4 te Hardinxveld-Giessendam, en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Breda onder nummer 24409196.


Artikel 1 Over wie hebben we het eigenlijk in dit document?
Met “LEV lokaal” bedoelen wij: LEV lokaal B.V. LEV lokaal heeft een aantal activiteiten waarvoor deze voorwaarden van toepassing zijn. • Het LEV lokaal pakket is een wekelijks boodschappenpakket concept dat via de webshop verkocht wordt;

Met het woord “Klant” bedoelen een persoon, bedrijf of andere juridische rechtsvorm met wie LEV lokaal een overeenkomst aangaat met betrekking tot de verkoop van voedingsmiddelen.

Onder “Leverancier” verstaan wij een persoon, bedrijf of andere juridische rechtsvorm met wie LEV lokaal een overeenkomst sluit voor het leveren van voedingsmiddelen, diensten of andere producten.

Onder “Bewaarnemer” wordt een bedrijf of andere juridische rechtsvorm met wie LEV lokaal enige overeenkomst aangaat met betrekking tot het beheren, vervoeren en/of bewaren van voedingsmiddelen.


Artikel 2 Waar zijn deze Algemene Voorwaarden op van toepassing?
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle LEV lokaal activiteiten en leveringen met betrekking tot voedsel, overige producten en diensten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn bij aanvang van de overeenkomst verstrekt en geaccepteerd door de Klant. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden is te downloaden op de site van LEV lokaal: www.LEV-lokaal.nl.


Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
De totstandkoming van een overeenkomst geschiedt door het doorlopen van de bestelprocedure, het accepteren van de algemene voorwaarden en te klikken op de ‘Bevestig bestelling’ knop, tenzij vooraf anders overeengekomen.


Artikel 4 Prijzen

 1. Prijzen zijn in Euro’s.
 2. Prijzen voor de LEV lokaal pakketten zijn inclusief BTW.
 3. Genoemde prijzen zijn exclusief eventuele bezorgkosten.
 4. Prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
 5. LEV lokaal behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen te wijzigen. Dit zal uiteraard altijd vooraf aangekondigd worden.


Artikel 5 Betaling

 1. De Klant betaalt zijn pakket altijd vooruit. Als een pakket wel betaald is, maar de klant niet thuis is, dat dit bedrag niet teruggestort wordt.
 2. Alle betalingen geschieden per iDeal. Uiteraard moet er betaald zijn voordat het pakket wordt afgeleverd.


Artikel 6 Levering en transport

 1. Levering vindt plaats op het moment dat de Klant het pakket aan huis bezorgd krijgt.
 2. Op het moment van levering gaat het risico van de betreffende producten (voedselveiligheid en alles wat daaraan is verbonden) over op de Klant.
 3. Wanneer de klant, bij aan huis bezorging, niet thuis is, zal het pakket bij de buren worden afgeleverd. Klant ontvangt dan een niet thuis kaart waarop vermeld staat bij welke buren het is afgeleverd. Wanneer het niet mogelijk is het pakket bij de buren af te leveren wordt deze weer meegenomen
 4. Indien de Klant de Levering niet op de overeengekomen leveringsdatum en – tijd, thuis is, kan er in principe geen aanspraak meer worden gedaan op de Levering. Je kunt dan geen aanspraak meer maken op deze Bestelling, en de afgeschreven kosten (incl. de bezorgkosten) zullen niet worden teruggestort.


Artikel 7. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedsfeer van LEV lokaal, waardoor naleving van LEV lokaal van de Bestelling in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, uitzonderlijke files, storing aan de bussen, ongevallen waarbij de producten beschadigd zijn geraakt en niet meer uitgeleverd kunnen worden, overheidsmaatregelen, systeem- of netwerkstoringen en ziekten en plagen enerzijds, en aan gebreken in de aan LEV lokaal toegeleverde producten anderzijds.
 2. LEV lokaal is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht als bedoeld in voorgaand artikellid over dit onderwerp.
 3. Indien een overmachtige situatie zich voordoet en ervoor zorgt dat de levering door LEV lokaal niet kan worden uitgevoerd, dan zal LEV lokaal de Klant zo spoedig mogelijk informeren.
 4. Indien LEV lokaal door overmacht niet in staat is de Bestelling uit te leveren, wordt er gekeken naar een oplossing. Een voorbeeld is dat de Bestelling of gedeelte daarvan, op een later moment uitgeleverd zal worden. De klant heeft geen recht op reclamatie.
 5. LEV lokaal is niet aansprakelijk voor gevolgschade.


Artikel 8 Garanties en klachten

 1. De leveranciers die de producten leveren aan LEV lokaal zullen ervoor zorgen dat de producten, die geleverd dienen te worden, voldoen aan de eisen die daar redelijkerwijs aan kunnen worden gesteld.
 2. Aangezien de Klant verantwoordelijk is voor de producten ten tijde van de levering hiervan, wordt Klant geacht zelf de producten te controleren op eventuele afwijkingen op het moment van levering.
 3. Klachten of afwijkingen met betrekking tot zichtbare gebreken, dienen uiterlijk binnen 24 uur kenbaar gemaakt te worden via het contactformulier op de website www.lev-lokaal.nl.
 4. Een klacht gericht aan LEV lokaal zal binnen één week beantwoord worden door LEV lokaal. LEV lokaal zal, als het terecht is, een voorstel doen ter compensatie.
 5. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring door Klant van de gehele levering.
 6. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van Klant niet op, ongeacht de eventuele gegrondheid van een klacht.


Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. LEV lokaal is tegenover Klanten/of derden nooit aansprakelijk voor schade welke geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, het gevolg is van de kwaliteit (waaronder te rekenen – maar niet uitsluitend – eventuele besmettingen en ziektes) van het door Leverancier verstrekte producten.
 2. De vergoeding door LEV lokaal van de eventueel door Klant geleden schade uit welke hoofde dan ook, zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde.


Artikel 10 Privacy en cookie beleid
Zie hiervoor ons privacy en cookie verklaring die op www.lev-lokaal.nl te lezen is.


Artikel 11 Geschillenregeling

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen LEV lokaal enerzijds en de Klant anderzijds gesloten overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend kunnen worden beslist door de rechter van de Rechtbank te Dordrecht.